Đăng ký hạn mức tín dụng

Tôi có thể đăng ký hạn mức Tín dụng như thế nào?
Chúng tôi đã giúp đỡ hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty khởi nghiệp về các giải pháp tài chính dành cho họ và chúng tôi cũng mong muốn được h...
Tue, 1 Tháng 12, 2020 at 12:52 PM
Tôi sẽ thanh toán vào tài khoản nào?
Đối với sản phẩm thấu chi, khi thực hiện trả lãi hàng tháng, bạn vui lòng chuyển khoản vào tài khoản thanh toán được mở song song với tài khoản thấu chi của...
Tue, 1 Tháng 12, 2020 at 12:53 PM
Tôi có thể thanh toán sớm?
Bạn hoàn toàn có thể thanh toán trước hạn bằng cách chuyển khoản vào tài khoản thấu chi của bạn. Đây là một cách tiết kiệm hiệu quả khi bạn sẽ thanh toán ít...
Tue, 1 Tháng 12, 2020 at 12:53 PM