Bạn hoàn toàn có thể thanh toán trước hạn bằng cách chuyển khoản vào tài khoản thấu chi của bạn. Đây là một cách tiết kiệm hiệu quả khi bạn sẽ thanh toán ít lãi hơn.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin trước khi tiếp tục, vui lòng cho chúng tôi biết tại đây hoặc theo số +8432 356 213 và chúng tôi sẽ yêu cầu nhóm tư vấn tín dụng gọi lại cho bạn.